ترانسات Transat

الجندر جندرنا

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ

ⵜⴰⵔⵉⵜ: ⵎⴰⵢⴰ ⴰⵏⵡⴰⵕ

ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⵕⴰⵛⴰ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ 

 

ⵖ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴳⴳⵓⴷⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴽⴽⴰⵏⵜⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⴰⵍ ⴰⵔ ⵢⴰⵜⵎⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⴰⴳⴳⵉⵙⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ. ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵣⵓⵏⴷ “ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ” ⴷ “ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵣⴼⵉⵜ” ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵙⴰⵡⵡⴰⵍⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵖ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⵣⴳ ⵉⵣⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⵓⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵙⴰⵡⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵔⵙⵏⵉⵜ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⵔⵡⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵍⵉ ⴰⴽⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵖⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⴰⵜ ⴷⴷⵔ ⵖ ⵓⴼⵔⴰ ⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ? ⴷ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ?  ⴷ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵣⴼⵉⵜ? ⵎⵖⴷ ⵜⵉⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⴼⵉⵏ? ⴷ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵜⴰⵣⴼⵉⵜ ?

 

 ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⴷ  ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ 

ⵖ ⵜⴰⴳⵔⵓⵔⴰⵙⵙⵏⵜ ⵜⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⵜⴳⴰⵜ “ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵜⵎ ⵎⵖⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⴱⵍⴰ ⵓⵔ ⵏⵣⵕⵉ ⵎⴰⵜⴳⴰ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ, ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵣⵉⴳⴳⵉⵣ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵉⵏ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ, ⵎⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⴷⴰⵢ ⵍⵍⵉⵖ ⵖⴰⵢⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵛⵉⵏ  ⵏ ⵓⴼⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵔ ⴰⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵣⵉⴳⴳⵉⵣ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵍⵉⵛⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⵓⵔ ⵜⴱⴷⴷⵉ ⵣⵖ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵎⴰⵛ ⴰⵔⴳⵉⵙ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵃⵢⵢⴰⵍⵏ ⵉⵖⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵕ ⵙ ⵉⵎⴳⴰⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⵏ ⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ”

 ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ “ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ” ⴳⴰⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵍⵉⵛⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵜⵉⵍⵉⵛⵉⵜⵉⵏ ⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⴼⵓⵍⴰⵏⴻⵏ.

ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵔ ⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⵏ ⵙⵓⵜⵜⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵣⴼⵉⵜ/ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵏⵖ ⵉⴳⵉⵔ ⵏ (ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ) ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏⴰⵢ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⵉⵛⵉⵜⵉⵏ  ⵜⵉⴼⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵜⵎⴰⵏⵉⵏ ⵎⵖⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵉⵏ, ⵣⵖ ⵉⴽⵎⵓⵕⵓⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴰⵀⵓⵔⵎⵓⵏⵉ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⴷ ⵉⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⴼⵉⵏ ⵖⵜⴳⵉⵔⴰ. ⴷ ⵉⴳⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵜ (ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ), ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵏⵛⴻⴽ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵓⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵡⵜⵎⵉⵢⵜ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⴻⵙⴽⵓⵜ ⵙ ⵓⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⴳⴰⵢⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⵏ.

ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⴷ  ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⵉⵇⵇⵉⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ, ⴰⵡⵜⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵕⵜ. ⵎⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵍⵓⵍⵓ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵢⵙⵢⴰⴼⴰ. ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵜⵎⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵉⵛⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ.

 

ⵜⵉⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⴼⵉⵏ/ⵜⵉⵡⵜⵎⴰⵢⵉⵏ

ⵣⵖ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵢⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵡⵜⵎ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵜ, ⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⵢⵙⵉⵎⵖⵓⵕ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ, ⵉⵙ ⵉⵙⵃⴰ ⵓⵣⵓⵢⵜ ⴰⴷ ?

ⴰⵔ ⵜⵔⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴷ ⴼ ⵓⵀⵓ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵍⵓⵍⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵍⵓⵍⵓⵏ ⵙ ⵉⴼⵓⵍⵏ ⵛⴰⵔⵏⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵣⵓⴼⴻⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⵖⵡⵉⴷ ⴰⵎⵓⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵏⵜⴻⵔⵙⵉⴽⵙ (Intersex) ⵏⵖⴷ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ. ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵏⴳⵔⴰⵜⵙⴻⵏ, ⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵍⵓⵍⵓⵏ ⵙ ⵉⴼⵓⵍⵏ ⵙⴽⵕⴼⵣⵏⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵙⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵖⵡⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵜⵍⵓⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⴼⵓⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵢⴰⵖ ⵓⵎⵢⴰ ⵎⴰⵛ ⴰⵙⵏⴰⵢ ⴰⴽⵕⵓⵎⵓⵣⵎⵉ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵎ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵜ, ⵏⴻⵙⵙⴻⵏ ⵎⴰⵏ ⵉⴽⵕⵓⵎⵓⵥⵎⴻⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵡⵜⵎ ⴳⴰⵏ (XY), ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⴳⴰⵏ (XX) ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵙⴻⴽⵙ ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷⴳⵉⵏ (XXY) ⴷ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔ ⴰⵜⴳ ⵟⴰⵎⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵎⴰⵛ ⵉⴽⵔⵓⵎⵓⵣⵎⴻⵏ ⴳⴰⵏ (XY).

ⵣⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵜⵉⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵜⵎⴰⵢⵏ ⴳⴳⵓⴷⵏⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵙⵉⵙⵊⴰⵏⴷⴻⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⵙⵊⴰⵏⴷⴻⵔ, ⵉⴳⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵜⵎⴰⵢⵉⵏ . ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵓⵔⴰⵏ “ⵉⵍⵉ ⴰⵔ, ⴳⵔⵉⵏ” ⵣⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵉⵏ  ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵡⴰⵢⴷⵏⵣ ⵖ ⴱⵉⵏⵙⵍⴼⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ “ⵍⵓⴽⴰ ⵎⴰⵡⵕ” ⵣⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ LGBTI ⵖ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵜⴰⴽⴰ ⵖ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ ⵖⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵙⵙⴻⵏ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⵏⵣⵓⵢⵜ ⵜⵉⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵜⵎⴰⵢⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵎⴽⴰ :

ⵙⵉⵙⵊⴰⵏⴷⴻⵕ (Cisgender)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ 

ⵜⵔⴰⵏⵙⵊⴰⵏⴷⴻⵔ (Transgender)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⵏⵙⵔⵙ ⵖⵓⴳⵉⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵏⵣⴷⴰⵔ ⴰⵜⵏⵉⵏⵉ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴱⵉⵏ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷⴷⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⵉⵔⵏ ⴽⵔⴰⵏ ⵜⴰⴼⴻⵜⴰⴽⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⴷⴰⵎⵥⵏ ⵉⵀⵓⵕⵎⵓⵏⴻⵏ. ⵜⵉⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⴳⵉⵔ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ:

ⵜⵕⴰⵏⵙⵙⵉⴽⵙⵓⴰⵍ (Transsexual)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵏⵖⴷ ⵉⵃⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⵢⵙⴽⵔ ⵜⴰⴼⴻⵜⴰⴽⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵢⴰⵎⵥ ⵉⵀⵓⵔⵎⵓⵏⴻⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⴼⴻⵜⴰⴽⵜ ⴷ ⵉⵀⵓⵕⵎⵓⵏⴻⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⴼⵔⵙⴰⵏ ⵉⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜⴻⵏ ⵣⵖ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵢⵜⵢⵓⴼⴽⴰⵏ ⵖ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⵉ.

ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵓⵔⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ (Agender)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⴼ ⵓⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵖⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵣⴼⵉⵜ

ⴱⵓⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⴰⵏⵜ (Bigender)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵜⵎⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ (ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ)

ⴱⵓⵜⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵏⴳⵉⵜ (Genderfluid)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓⵜⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵏⵙⵙ (ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ)

ⴱⵓⵜⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵏ (Genderqueer)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵜⴹⴼⵓⵔⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵙⵙ ⵜⴰⵣⴼⵉⵜ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵖⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵏ 

ⵓⵔⵉⵎⵉⵙⵉⵏ (Non-Binary)

ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵏ  ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵜⵎ/ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ/ⵜⴰⵎⵖⴰⵕⵜ,ⴷ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵓⵔⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ (Agender),ⴱⵓⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⴰⵏⵜ (Bigender),ⴱⵓⵜⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵏⴳⵉⵜ (Genderfluid),ⴱⵓⵜⵡⵜⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵏ (Genderqueer)  ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵜ ⵣⵖ ⵜⵓⵔⵉⵎⵉⵙⵉⵏⵜ (Non-Binary).

 

ⵉⵙⵏⵇⵇⵔⵏ ⵉⵣⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵣⴼⵉⵜ/ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ

ⴰⵔ ⵔⵡⵡⵓⵏ ⵎⵉⴷⴻⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵏⵇⵇⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵣⴼⵉⵜ/ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵔⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⵉⵜ ⵖ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵜⵓⵎⵣ ⵖ ⵓⵙⵏⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏⵖⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⴼⴻⵜⴰⴽⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵇⵇⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵃⵉ, ⵎⵉⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⴻⵏ ⵎⴰⵎⵓⵏⵜⵜⵉⵏⵉ (Gender Dysphoria ) ⴷ ⵜⴰⴼⴻⵜⴰⴽⵜ ⵏⵖⴷ ⵉⵀⵓⵕⵎⵓⵏⴻⵏ ⴽⴰ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴰⴷ.

ⴷ ⵓⵙⵏⵇⵇⵔ ⵉⵣⴼⵉⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷⴰⵔⵙ ⵉⵃⵍⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎ ⴷⴷⴰⵔ ⵃⵍⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵣⵖ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵉⴱⴰⴷⵍⵏ (Heterosexual) ⵏⵖⴷ ⵣⵖ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵏⵜⵜⴰ.ⵜ (Homosexual) ⵏⵖⴷ ⵙ ⵙⵙⵉⵏ  (Bisexual) ⵏ ⵏⵖⴷ ⵓⵔ ⴰⵜⵉⵜⵀⵎⵎⴰ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (Pansexual) ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ (Asexual)

ⴰⵙⵏⵇⵇⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⴽⵜ ⵎⴰⵢⵃⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ , ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ, ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⵏⵇⵇⵔ ⴰⵔⵉⵜⵉⵍⵍⵉ ⵏⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵏⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ.

 

لقراءة المقال باللغة العربية

اترك رد

%d